Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/31
Title: Tài liệu học tập Mạng Máy tính
Authors: ThS., Lê Xuân Chung
Keywords: Mạng máy tính
Issue Date: 2016
Abstract: Tài liệu này có thể tạm chia làm 2 phần (5 bài): Phần 1, Bao gồm những khái niệm cơ bản, công nghệ về hệ thống mạng (Bài 1), nội dung chính của mô hình tham chiếu OSI (Bài 2), khái niệm và nội dung cơ bản cáp mạng và vật tải truyền (Bài 3) và cuối cùng là giới thiệu giao thức TCP/IP (Bài 4). Phần 2, Trình bày một trong những hệ điều hành mạng thông thường nhất hiện đang dùng trong thực tế: Hệ điều hành windows 7, 8, 10. Hệ điều hành mạng Windows 200X Server.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/31
Appears in Collections:Công nghệ Thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mangmaytinh17x24.pdfTài liệu học tập môn Mạng máy tính4.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.